top of page

יפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

רקע:

עד לחקיקת החוק בעניין יפוי כוח מתמשך הדרך היחידה בה ניתן היה לקבל החלטות בשם ועבור אנשים ללא כושר משפטי הייתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. תהליך מינוי אפוטרופוס הינו תהליך מסורבל הדורש מלבד זמן רב ( למעלה מארבעה חודשים) , סקירה של עובדת סוציאלית, חוות דעת מומחים ולבסוף דוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי על כל הוצאה והוצאה, תוך שמירת קבלות וניהול פנקסנות וחשבונאות מטרידה ומעייפת.

על אף שישנם מקרים בהם אין דרך להימלט מהצורך בפיקוח חיצוני ודוחות, רוב המקרים של אפוטרופסות הינן בתוך המשפחה, של בני זוג/אחים/ילדים, וכל הפיקוח והביקורות והסחבת המתוארים לעיל מיותרים.


מה השתנה על ידי יפוי הכוח המתמשך:

התיקון לחוק החדש מאפשר לא רק לקצר את הבירוקרטיה האיומה ולהפוך את האפוטרופסות ליעילה יותר ופחות מסורבלת אלא גם מאפשר לממנה עצמו, בתקופה בה הוא עדיין בעל כושר משפטי, להחליט ולהכריע בסוגיות חשובות ומהותיות מראש, לתת הכוונה למיופה כוחו ואף לתת הוראות פעולות רפואיות עתידיות לפי רצונו ואמונתו.

הממנה, בייפוי הכוח המתמשך, יכול למנות מיופה כוח שונים לתחומים השונים בחיים (כלכלי/רפואי/אישי) ולקבוע כי בענייני כספים היה מעוניין ברואה חשבון אשר ייתן דיווחים לגורמים כלשהם אך בעניינים רפואיים או אישיים מבקש למנות אדם קרוב או מומחה אחר.

הממנה יכול להחליט מה צריך כדי לקבוע שהוא חסר כושר משפטי, ואיזה פעולות יומיומיות שגרתיות חשוב לו להמשיך לקיים גם אם אינו בעל כושר משפטי – לדג' ברוח הימים האלו – לבחור לבחירות לכנסת/רשויות מקומיות וכד'.


למה זה טוב?

ק מאפשר לאדם להיות בעל השפעה על חייו גם לאחר שהטבע לקח ממנו את היכולת השוטפת לכך באמצעות הוראות וקוים מנחים, אשר גם אם לא יתנו מענה מלא בוודאי יתנו למיופה הכוח שלו את הכיוון להחלטה הכי נכונה.

יפוי הכוח המתמשך אף מאפשר מינוי מספר מיופה כוח, או קביעת מיופה כוח חלופי או בנוסף קביעת מיודע/מפקח על הכל.

בישראל ישנם הרבה דברים מורכבים ומעורבים בבירוקרטיה רבה, לא על כולם ניתן להשפיע ולכן כאשר יש תחום בו ניתן להקל – רצוי לעשות זאת.

האפשרויות הינן רבות ונרחבות ונשמח לפרוס את כולן, ולהבהיר את חשיבות יפוי הכוח המתמשך, לכל האוכלוסיות בפגישה ראשונית ללא עלות במשרדנו.

bottom of page