top of page

הקמה ורישום של חברה בע"מ

בפני בעל עסק עצמאי עומדות מספר אפשרויות להתאגדות, אחת מהן היא להפוך לחברה בע"מ כאשר לישות זו מספר יתרונות. חברה בע"מ מחויבת במס בשיעור של 23% בלבד (סכום זה מתעדכן מעת לעת), ללא הבדל בין סוג הרווח וללא מדרגות מס (במקביל הטילה המדינה מס על "דיבידנדים" ממשיכת רווחים מהחברה). חברה בע"מ אף אינה מחויבת בתשלום מס ביטוח לאומי, ומלבד מקרים בודדים (כמו חברות רואי חשבון או רופאים) קיימת הפרדה בין בעלי המניות לחברה עצמה, כך שמבחינת הפן המשפטי, ערבותם מוגבלת. 


על אף יתרונותיה המובהקים של חברה בע"מ, חשוב לדעת מתי וכיצד לעשות זאת שכן לא כל פעילות עסקית נכון שתופעל תחת חברה בע"מ. הקמת חברה בע"מ כרוכה בעלויות מיוחדות הכוללת אגרת רשם החברות, והוצאות גבוהות יותר להנהלת חשבונות ולביקורת. כמו כן לבעל החברה אחריות גבוהה יותר על הצלחת החברה. על מנת לקבל החלטה האם כדאי להקים חברה בע"מ, ראוי להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים המבינים בנושא זה, כשבראש ובראשונה, יש להכיר את התהליך וסדר הפעולות להקמת חברה בע"מ.


שלב ראשון: רישום החברה במשרדי רשם החברות

על מנת להקים חברה בע"מ, יש להגיש בקשה לרישום החברה במשרדי רשם החברות. הבקשה מרכזת פרטים הנוגעים לשם החברה, אופייה, מטרותיה, הון החברה, הגבלה במניות אם ישנן ועוד. כמו כן, יש להגיש הצהרות דירקטוריון והצהרת בעלי מניות, אשר חתימתם מאומתת על ידי עורך דין.


במקביל, יש לצרף לבקשה את תקנון החברה הכולל את מטרות החברה ואת אחריותם של בעלי המניות, ולבסוף, יש להגיש טופס הגשת מסמכים אשר לרוב יעודכן על ידי עורך דין. הטופס כולל אמצעים ליצירת קשר, שמות חלופיים לחברה (במידה והשם הראשוני לא יאושר), חתימות בעלי עניין, הצהרות המאושרות על ידי עורך דין וכך הלאה. בשלב זה יש לשלם אגרה להקמת חברה. לבקשה יש לצרף העתק מתעודת הזהות או התאגדות במידה ובעלי המניות הן חברה.


לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל, במידה והכול בוצע באופן מלא ותקין, יתקבל אישור על הקמת החברה, זאת יחד עם שם החברה, תאריך התאגדותה ומספר ח"פ (חברה פרטית) או ח"צ (חברה ציבורית) המייצג את מספר הזהות של החברה. תהליך רישום החברה עשוי להתארך למשך מספר ימים, אך באמצעות כרטיס "נט המשפט", ניתן יהיה להקים את החברה דרך האינטרנט ולרשום אותה בתוך יומיים.


שלב שני: פתיחת חשבון בנק לחברה

לצורך ניהול הכספים של החברה, יש לפתוח חשבון בנק. רצוי שחשבון הבנק יהיה נפרד לגמרי מהחשבון הפרטי של בעל החברה. לצורך פתיחת חשבון הבנק, יש להנפיק חותמת חברה, להציג תעודות מזהות של בעליה, תעודת התאגדות, תיק חברה (תיק הכולל את כל המסמכים שהוגשו לרשם החברות מיום הקמת החברה), תקנון ופרוטוקול מתאים.


שלב שלישי: פתיחת תיק במס ערך מוסך ובמס הכנסה

כאמור, כחלק מההתנהלות השוטפת של חברה בע"מ, עליה לשלם תשלומים לרשויות כמו מס חברות, מס ערך מוסף וניכויים על שכר עובדים למס הכנסה וביטוח לאומי. ולכן, נדרש לפתוח תיקים באופן מסודר ברשויות אלו.

  
בתקופת קיומו של התאגיד, יש להגיש דו"חות שנתיים ולשלם אגרה שנתית. פעולות אלו ואחרות, מוטב שיתבצעו בליווי בעל מקצוע מיומן בתחום. דו"ח שנתי חייב להיות חתום על ידי רואה חשבון מוסמך.


לייעוץ וליווי משפטי בנושא הקמת חברות צרו עימנו קשר.


 *יודגש כי אין מטרת סקירה זו לדון בהיבטים המשפטיים או החשבונאיים של הקמת חברה ואין בכוונת הסקירה למצות את כל המסמכים שיתכן והרשויות ידרשו ומומלץ לפעול לפי דרישת כל רשות באותה עת במפורש.


**אין בסקירה בכדי לוותר על שרותי ייצוג ויעוץ של עורך דין ורואה חשבון הבקיאים במלאכה זאת.

bottom of page