top of page

רישום זכויות בנכס

עבור אנשים רבים, רכישת דירה היא ההשקעה הכלכלית הגדולה ביותר שתעמוד בפניהם אי פעם, לכן, חשוב לעשות זאת בצורה הנכונה ביותר. אחד השלבים הקריטיים אותם יש לבצע לפני החתימה על החוזה, הוא בדיקה כי הנכס אכן רשום בטאבו, זאת במקביל לאיתור חובות או עיקולים אם ישנם. תהליך ההעברה ורישום הזכויות בטאבו יתבצע לאחר החתימה על ההסכם במטרה להעביר את הבעלות על שמם של הרוכשים.


מהו רישום זכויות בנכס?

הנכסים בישראל רשומים במסגרת שני גורמים רשמיים עיקריים: לשכת רישום המקרקעין (טאבו) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), כאשר דירות שרשומות ברמ"י לעיתים קרובות מנוהלות על ידי חברה משכנת אשר קיבלה רשות והסמכה לכך מהמדינה. רישום זה מהווה אסמכתא נוספת וקובעת על הרישום בטאבו. הליך הרישום שונה בין הרשויות השונות.


ברישום זכויות בנכס, נעשה מעין הסכם חכירה לתקופה של 25 שנה לפחות. ההסכם מעיד על זכויותיו של בעל הנכס על השטח עצמו. במסגרת הרישום מוגדרים נושאים שונים כגון מועד תחילת החכירה וסיומה, קיומן של משכנתאות, צווי מניעה וכדומה. הרישום בטאבו הינו תנאי הכרחי אופציונאלי להעברת בעלות והוא נעשה עקב מספר סיבות עיקריות: חיסכון בכסף ובזמן, הקלה בתנאי קבלת משכנתא, מתן תוקף חוקי לרישום בפנקסי המקרקעין, העלאה של ערך הנכס ועוד.


במקרה של קרקעות הנמצאות מחוץ לקו הירוק, הרישום נעשה במינהל האזרחי ו/או בחברה לפיתוח. רישום זה נחשב למורכב יותר כיוון שהינו רישום של בר רשות ולא של בעלות, ולכן, באופן מהותי התהליך שונה.


בדיקות נוספות שיש לבצע טרם רכישת דירה

בעת רכישת נכס יש להקפיד ולבדוק שעל הנכס לא רשומים עיקולים ו/או שעבודים, בטאבו יש לבדוק גם רישום הערות אזהרה בגין עסקאות מקבילות ו/או כל הערה נוספת אשר עלולה להגביל את אופי הבעלות ו/או אפשרויות השימוש בשטח. כמו כן, יש לבדוק את מצב הנכס בעירייה, הן מבחינת חובות והן מבחינת ייעוד ושימוש, בדיקה זו היא מהותית שכן לעיתים ישנן הגבלות בעירייה אשר אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין ועלולות להפוך עסקה כדאית לעסקה שנויה במחלוקת.
לאחר החתימה על ההסכם

לאחר שהדירה נבדקה מכל כיוון אפשרי וההסכם נכתב ונחתם, נותרו עוד מספר פעולות לבצע, ובכללם:


דיווח על העסקה לטאבו באמצעות הערת אזהרה ודיווח לרמ"י באמצעות הודעה + העתק ההסכם: אי הודעה שכזו עשויה לגרום לעסקאות נוגדות, בהן יד הרוכש שלא רשם את העסקה עשויה להיות על התחתונה, כמו כן יש לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין ולעירייה ולקבל את אישורם לאחר תשלומי המיסים במידה וקיימים.


נכס הרשום בלשכת רישום המקרקעין, דורש הצגה של אישורי מיסי מקרקעין, אישורי עירייה, הסכם וטפסי הטאבו לדיווח על מהות העסקה, במידה ונלקחת משכנתא אז יש צורך גם בשטרי משכנתא.


נכס הרשום ברמ"י דורש את טפסי המינהל הרלוונטיים לאותה העסקה חתומים וכן הפניה מהחברה המשכנת, במידה והנכס רשום בחברה שכזו, וכן לעיתים תצהירים נוספים על זהות הרכוש וכד'.


הוצאת נסח טאבו או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל, נעשים לאחר שניתן אישור הרשות לביצוע העסקה.


תהליכי הבירוקרטיה הכרוכים ברכישת הדירה, בדגש על רישום הזכויות בנכס, דורשים ליווי של איש מקצוע המתמחה בכך. בדיקה לא מתאימה של הנכס, דיווח מאוחר על העסקה ואפילו סעיפים חסרים בחוזה עשויים בבוא היום לגרום לבעיות, הוצאת כספים מיותרת, ועיכובים משפטיים בהשלמת העסקה.


* האמור אינו תחליף ליעוץ משפטי, לקבלת ייעוץ וליווי משפטי בהקשר של רישום זכויות בנכס צרו עמנו קשר.

bottom of page